Od 01 stycznia 2009 każdy projekt budynku musi zwierać opracowanie pt „Projektowana charakterystyka energetyczna budynku” zawierające wyliczenia wielu różnych „ciekawych” parametrów budynku i stwierdzenie spełnienia warunków WT 2014. Przykładowy spis treści takiego dokumentu:

 1. Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie
 2. Sprawdzenie warunku powierzchni okien
 3. Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni
 4. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy
 5. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd
 6. Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji
 7. Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody
 8. Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia
 9. Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej
 10. Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego
 11. Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014
 12. Analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne,
  środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą:
  a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
  b) dostępne nośniki energii,
  c) warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
  d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
  – systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
  – systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu
  konwencjonalnego i alternatywnego,
  e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
  f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię